CÁCH NHẬN TRÁI TIM 102

VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MAXI. VÒNG 1 & VÒNG 2

  • Vật phẩm bình chọn ở Vòng 1 và Vòng 2 là Trái Tim 102 (Vòng 1 & Vòng 2).
  • Thông qua việc đạt các mốc năng động mỗi ngày hoặc mua các gói nạp quy định có thể nhận được Trái Tim 102 với số lượng bảng dưới.
  • Hệ thống sẽ gửi vật phẩm Trái Tim 102 qua hệ thống Thư.

Nội dung hoặc gói nạpSố Trái Tim 102 nhận được
Năng động ngày đạt 80 1 (nhân vật có Thẻ Tháng)
Năng động ngày đạt 100 1 (nhân vật có Thẻ Tháng)
Thẻ Tuần 3
Thẻ Tháng 10
80 Nguyên Bảo 2
200 Nguyên Bảo 5
400 Nguyên Bảo 10
800 Nguyên Bảo 20
1.200 Nguyên Bảo 30
2.000 Nguyên Bảo 50

4.000 Nguyên Bảo

100

6.000 Nguyên Bảo

150
8.000 Nguyên Bảo 200
20.000 Nguyên Bảo 500
40.000 Nguyên Bảo 1.000
Quà Tăng Trực Tiếp 20
Quỹ Trưởng Thành 1 20
Quỹ Trưởng Thành 2 20
Quỹ Trưởng Thành 3 25
Quỹ Trưởng Thành 4 30
Quỹ Trưởng Thành 5 30
Quỹ Trưởng Thành 6 30
Quỹ Trưởng Thành 7 30
Quỹ Trưởng Thành 8 30
Quỹ Trưởng Thành 9 30
Quỹ Trưởng Thành 10 30
Quỹ Trưởng Thành 11 30
80 Lục Bảo 2
200 Lục Bảo 5
800 Lục Bảo 20
2.000 Lục Bảo 50
4.000 Lục Bảo 100
20.000 Lục Bảo 500
40.000 Lục Bảo 1.000
Chiến Lệnh Tinh Anh 10
Chiến Lệnh Điển Tàng (Tăng) 20
Chiến Lệnh Điển Tàng 30
Quà Ngày Trung 1
Quà Ngày Cao 3
Combo Quà Ngày 25
Quà Đồng Hành 1
Rương Ưu Đãi Lục Bảo Nhỏ 50
Rương Ưu Đãi Lục Bảo Lớn 500
Quỹ Trưởng Thành 12 30

II. VÒNG 3

  • Vật phẩm bình chọn ở Vòng 3 là Trái Tim 102 (Vòng 3). Trái Tim 102 còn dư ở Vòng 1 và Vòng 2 không thể tiếp tục sử dụng và sẽ bị xóa bỏ.
  • Thông qua việc mua các gói nạp quy định có thể nhận được Trái Tim 102 với số lượng như sau:
Nội dung hoặc gói nạpSố Trái Tim 102 nhận được
Thẻ Tuần 3
Thẻ Tháng 10
80 Nguyên Bảo 2
200 Nguyên Bảo 5
400 Nguyên Bảo 10
800 Nguyên Bảo 20
1.200 Nguyên Bảo 30
2.000 Nguyên Bảo 50

4.000 Nguyên Bảo

100

6.000 Nguyên Bảo

150
8.000 Nguyên Bảo 200
20.000 Nguyên Bảo 500
40.000 Nguyên Bảo 1.000
Quà Tăng Trực Tiếp 20
Quỹ Trưởng Thành 1 20
Quỹ Trưởng Thành 2 20
Quỹ Trưởng Thành 3 25
Quỹ Trưởng Thành 4 30
Quỹ Trưởng Thành 5 30
Quỹ Trưởng Thành 6 30
Quỹ Trưởng Thành 7 30
Quỹ Trưởng Thành 8 30
Quỹ Trưởng Thành 9 30
Quỹ Trưởng Thành 10 30
Quỹ Trưởng Thành 11 30
80 Lục Bảo 2
200 Lục Bảo 5
800 Lục Bảo 20
2.000 Lục Bảo 50
4.000 Lục Bảo 100
20.000 Lục Bảo 500
40.000 Lục Bảo 1.000
Chiến Lệnh Tinh Anh 10
Chiến Lệnh Điển Tàng (Tăng) 20
Chiến Lệnh Điển Tàng 30
Quà Ngày Trung 1
Quà Ngày Cao 3
Combo Quà Ngày 25
Quà Đồng Hành 1
Rương Ưu Đãi Lục Bảo Nhỏ 50
Rương Ưu Đãi Lục Bảo Lớn 500
Quỹ Trưởng Thành 12 30