CÁCH NHẬN TRÁI TIM 102

KIẾM THẾ ORIGINI. VÒNG 1 & VÒNG 2

  • Vật phẩm bình chọn ở Vòng 1 và Vòng 2 là Trái Tim Aí Mộ
  • Thông qua việc đạt mốc năng động ngày hoặc mua các gói nạp quy định có thể nhận được Trái Tim Ái Mộ với số lượng như sau:
Nội dung hoặc gói nạpSố Trái Tim Ái Mộ nhận được
Đạt 100 năng động ngày 2 (có tỷ lệ nhận được)
Gói 80 Nguyên Bảo 2
Gói 200 Nguyên Bảo 6
Gói 400 Nguyên Bảo 15
Gói 2.000 Nguyên Bảo 115
Gói 4.000 Nguyên Bảo 250
Gói 6.000 Nguyên Bảo 400
Gói 20.000 Nguyên Bảo 1.400
Gói 40.000 Nguyên Bảo 3.000
Gói 80 Kim Long 2
Gói 200 Kim Long 6
Gói 800 Kim Long 35
Gói 2.000 Kim Long 115
Gói 4.000 Kim Long 250
Gói 6.000 Kim Long 400
Gói 20.000 Kim Long 1.400
Gói 40.000 Kim Long 3.000
Gói Thẻ Tuần 6
Gói Thẻ Tháng 15
Gói Quà Mỗi Ngày - Trung 1
Gói Quà Mỗi Ngày - Cao 3
Gói Combo Quà Mỗi Ngày (7 ngày) 50
Gói Đặc Quyền Quà Thẻ Tháng (Đại) 320
Gói Chiến Lệnh Tinh Anh 15
Gói Chiến Lệnh Truyền Thuyết 35
Gói Combo Chiến Lệnh 60

II. VÒNG 3

  • Vật phẩm bình chọn ở Vòng 3 là Trái Tim 102. Trái Tim Ái Mộ còn dư ở Vòng 1 và Vòng 2 không thể tiếp tục sử dụng và sẽ bị xóa bỏ.
  • Thông qua việc mua các gói nạp quy định có thể nhận được Trái Tim 102 với số lượng như sau:
Nội dung hoặc gói nạpSố Trái Tim 102 nhận được
Gói 80 Nguyên Bảo 2
Gói 200 Nguyên Bảo 5
Gói 400 Nguyên Bảo 10
Gói 2.000 Nguyên Bảo 50
Gói 4.000 Nguyên Bảo 100
Gói 6.000 Nguyên Bảo 150
Gói20.000 Nguyên Bảo 500
Gói40.000 Nguyên Bảo 1.000
Gói 80 Kim Long 2
Gói 200 Kim Long 5
Gói 800 Kim Long 20
Gói 2.000 Kim Long 50
Gói 4.000 Kim Long 100
Gói 6.000 Kim Long 150
Gói 20.000 Kim Long 500
Gói 40.000 Kim Long 1.000
Gói Thẻ Tuần 5
Gói Thẻ Tháng 10
Gói Quà Mỗi Ngày - Trung 1
Gói Quà Mỗi Ngày - Cao 3
Gói Combo Quà Mỗi Ngày (7 ngày) 25
Gói Đặc Quyền Quà Thẻ Tháng (Đại) 125
Gói Chiến Lệnh Tinh Anh 10
Gói Chiến Lệnh Truyền Thuyết 20
Gói Combo Chiến Lệnh 30

III. MỞ GIAO DIỆN VÕ LÂM 102

  • Tại màn hình chính trong game, đại hiệp chọn biểu tượng Võ Lâm 102 như hình dưới để dẫn đến trang tham gia sự kiện Võ Lâm 102 – 2023.

  • Chọn nút Trang Bầu Chọn ở góc dưới phải để mở giao diện Võ Lâm 102.